Tổng quan về dự án

Phát triển dịch vụ liên quan đến hệ thống thương mại điện tử.
Tạo Application chuyên mua bán qua mạng.
Quản lý các sản phẩm mà người dùng cuối đã mua với thời gian thực.
Có thể quản lý thanh toán và quản lý điểm cùng 1 lúc.

Chức năng chính

Hệ thống thương mại điện tử có các chức năng chính như sau:

 • Tìm kiếm sản phẩm
 • Mua sản phẩm trực tuyến
 • Thanh toán trực tuyến
 • Quản lý đơn hàng
Quy trình đối ứng và công số
 • Quy trình: Thực hiện từ phân tích hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, tạo chương trình, cho đến deploy.
 • Thời gian phát triển: 6 tháng
 • Công số phát triển: 20 MM
Thành phần tham gia
NO Phụ trách Vai trò
1 Quản lý dự án Quản lý tổng thể dự án - Thiết kế cơ bản
2 Kỹ sư Phát triển - Kiểm thử
3 Nhà thiết kế Thiết kế
Kỹ thuật đã sử dụng
 • Môi trường phát triển:
  XCode, Objective C
 • Kết nối với server:
  AFNetworking と JSON
 • Hiển thị thông tin:
  UIKit Framework
 • Quản lý dự án:
  GIT, SVN, Redmine, Backlog
Khác

Ngoài hệ thống đặt vé máy bay thì công ty chúng tôi cũng có kinh nghiệm trong việc phát triển các hệ thống khác.